• سفارش تمام محصولات در تهران ، در شهرستان فقط محصولات خشک (تحویل 4 روز پس از ثبت سفارش)
call

نمایش 17 از 17

خرید آنلاین پیتزا نیمه آماده قارچ وگوشت منجمد، خرید پیتزا نیمه آماده قارچ وگوشت منجمد
خرید آنلاین پیتزا نیمه آماده قارچ وگوشت منجمد، خرید پیتزا نیمه آماده قارچ وگوشت منجمد

توضیحات مربوط به کالا

ریال 950,000


تعداد


خرید آنلاین میرزاقاسمی منجمد 500 گرمی، خرید میرزاقاسمی منجمد 500 گرمی
خرید آنلاین میرزاقاسمی منجمد 500 گرمی، خرید میرزاقاسمی منجمد 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 1,150,000


تعداد


خرید آنلاین سمبوسه آبادانی یا ساده منجمد 10 عددی، خرید سمبوسه آبادانی یا ساده منجمد 10 عددی
خرید آنلاین سمبوسه آبادانی یا ساده منجمد 10 عددی، خرید سمبوسه آبادانی یا ساده منجمد 10 عددی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 1,150,000


تعداد


خرید آنلاین کشک بادمجان منجمد 500 گرمی، خرید کشک بادمجان منجمد 500 گرمی
خرید آنلاین کشک بادمجان منجمد 500 گرمی، خرید کشک بادمجان منجمد 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 900,000


تعداد


خرید آنلاین بورک گوشت و قارچ منجمد 10 عددی، خرید بورک گوشت و قارچ منجمد 10 عددی
خرید آنلاین بورک گوشت و قارچ منجمد 10 عددی، خرید بورک گوشت و قارچ منجمد 10 عددی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 2,700,000


تعداد


خرید آنلاین بورک پیتزایی منحمد 10 عددی، خرید بورک پیتزایی منحمد 10 عددی
خرید آنلاین بورک پیتزایی منحمد 10 عددی، خرید بورک پیتزایی منحمد 10 عددی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 2,700,000


تعداد


خرید آنلاین مواد میانی لوبیا پلو گیاهی منجمد 500 گرمی، خرید مواد میانی لوبیا پلو گیاهی منجمد 500 گرمی
خرید آنلاین مواد میانی لوبیا پلو گیاهی منجمد 500 گرمی، خرید مواد میانی لوبیا پلو گیاهی منجمد 500 گرمی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 1,480,000


تعداد


خرید آنلاین سمبوسه پیتزایی منجمد 10 عددی، خرید سمبوسه پیتزایی منجمد 10 عددی
خرید آنلاین سمبوسه پیتزایی منجمد 10 عددی، خرید سمبوسه پیتزایی منجمد 10 عددی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 2,400,000


تعداد


خرید آنلاین پیراشکی گوشت و قارچ منجمد 10 عددی، خرید پیراشکی گوشت و قارچ منجمد 10 عددی
خرید آنلاین پیراشکی گوشت و قارچ منجمد 10 عددی، خرید پیراشکی گوشت و قارچ منجمد 10 عددی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 2,400,000


تعداد


خرید آنلاین پیتزا نیمه آماده سبزیجات منجمد، خرید پیتزا نیمه آماده سبزیجات منجمد
خرید آنلاین پیتزا نیمه آماده سبزیجات منجمد، خرید پیتزا نیمه آماده سبزیجات منجمد

توضیحات مربوط به کالا

ریال 650,000


تعداد


خرید آنلاین پیتزا نیمه آماده مخصوص منجمد، خرید پیتزا نیمه آماده مخصوص منجمد
خرید آنلاین پیتزا نیمه آماده مخصوص منجمد، خرید پیتزا نیمه آماده مخصوص منجمد

توضیحات مربوط به کالا

ریال 850,000


تعداد


خرید آنلاین سمبوسه گوشت و قارچ منجمد 10 عددی، خرید سمبوسه گوشت و قارچ منجمد 10 عددی
خرید آنلاین سمبوسه گوشت و قارچ منجمد 10 عددی، خرید سمبوسه گوشت و قارچ منجمد 10 عددی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 2,400,000


تعداد


خرید آنلاین پیراشکی پیتزایی منجمد 10 عددی، خرید پیراشکی پیتزایی منجمد 10 عددی
خرید آنلاین پیراشکی پیتزایی منجمد 10 عددی، خرید پیراشکی پیتزایی منجمد 10 عددی

توضیحات مربوط به کالا

ریال 2,400,000


تعداد


نمایش 17 از 17


whatsapp

سبد خرید